Development Team
Mei Hou, Feng Tian, Shuai Jiang, Dechang Yang, Lei Kong, Ge Gao

Publication
Hou,M., Tian,F., Jiang,S., Yang,D., Kong,L. and Gao,G. (2016) LocExpress: a web server for efficiently estimating expression of novel transcripts. BMC genomics. 2016 17:3329

Contact
loc-express@mail.cbi.pku.edu.cn